بشنو از ني چاپ

نويسنده: بيژن كياني

ناشر : موسسه فرهنگي پيام آزادگان

در تمام دوران مقاومت آزادگان سرافراز ، دشمن تلاش زيادي كرد تا پيوند امام خميني (ره) و آزادگان را قطع كند.شناخت عميق شخصيت امام و عشق پايدار اين عزيزان به آن حضرت ، دشمن را درراه رسيدن به هدفش ناكام كرد .

بشنو از ني ، حكايت از پيوند مستحكم ميان آزادگان و امام راحل دارد .